복수 국적자의 병역 의무(영주권자F5, 시민권자F4, 유학생D2)

복수 국적자의 병역 의무(영주권자F5, 시민권자F4, 유학생D2)

Military service obligations of multiple nationalities (permanent resident F5, citizen F4, international student D2)多重国籍者的兵役义务(永久居住权者F5、市民权者F4、留学生D2)Kewajiban wajib militer dari beberapa warga negara (pemilik F5, warga F4, mahasiswa internasional D2)หน้าที่รับราชการทหารของหลายสัญชาติ (ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง F5, พลเมือง F4, นักเรียนต่างชาติ D2)Nghĩa vụ quân sự của nhiều quốc tịch (F5, công dân F4, du học sinh D2)국적을 논하는 이유는 복수 국적 남성일 경우 대한민국의 병역 의무로 외국 국적 포기 여부에 따라 병역 의무가 발생해 중요한 사항이지만 여자의 경우는 병역 의무 대신 원하는 경우만 군대에 가기에 논란이 되지 않습니다. 과거에는 봐줬던 것도 대략 20년전 가수 유** 사건 으로 인해 복수 국적자의 병역 의무가 화제가 되었고 이 사건으로 인해 이 후 복수 국적자도 동일한 처리가 되고 있습니다. 비자 발급 허가는 재외공관 , 영사관의 재량 이기 땜에 맘에 안들어서 허가 안내는 것을 소송한다고 결과가 바뀐 적도 거의 없습니다. 유** 사건을 보면 F-4 동포비자 불허가에 대해 3심인 대법원에서 승소했어도 소송후 F-4 비자 허가를 해주는 영사관이나 재외공관이 거부시 방법이 없습니다. 재량권의 일탈 . 남용이라 주장해도 국민 정서에 안맞아서 거절하는 건 재외공관 장의 재량이기 때문입니다. 이후 가수 유**은 다시 행정법원에 소를 제기 했지만 선행 판결의 기속력에 따른 의무를 주장하면서 재외공관의 의견을 들어줬는데 이 만큼 비자 업무는 재량여부에 따라 결과가 달라집니다. 국적의 보유와 국적 선택 신고 국적보유 ...

#복수국적자병역의무 #영주권자병역의무 #시민권자병역의무 #유학생병역의무 #복수국적자군대의무 #영주권자 #군대의무 #시민권자 #시민권자군대 #유학생군대 #F5병역의무 #f4병역의무 #d2병역의무 #서울행정사 #인천행정사 #경기도행정사 #강남행정사 #관악구행정사 #서초행정사

원문링크 : 복수 국적자의 병역 의무(영주권자F5, 시민권자F4, 유학생D2)

 등록된 모든 글

병역 특례 업체 선정(방산업체 선정)
출국 체류 기간 연장 허가 변경과 외국 국적 동포 매뉴얼 변경 사항 (하이코리아 5월 변경사항 )
불법체류 단속과 해외 범죄경력에 따른 처리기준
국제결혼 신고 국제결혼이민비자F6
기업투자비자(D-8) 허가 요건_발급조건, 제출서류_신청서류, 유의사항
외국인 기업투자비자(D-8) 신규 법인 설립 절차, 외국인 직접투자제도(FDI)
출입국 사범심사와 벌칙, 과태료, 범칙금(불법체류자 벌칙금)
단기비자(C-3비자) 종류, 단기 초청 ,단기방문 전자사증인정서
외국국적동포 비자 개요와 변경 (H-2, F-4 / 동포거소증, F-5, F-1, C-3-8)
출입국 사범심사 예치금 제도, 보호일시 해제 (불법체류자)
국제결혼 비자(F-6) 개괄 및 제출서류_혼인신고
유학 비자(D-2) 및 구직 비자(D-10)에서 졸업 후 점수제 거주비자 F-2-7로 변경허가, 가족, 부모 초청
공익사업 투자이민제 절차 (F-2-9, F-5-21)
국제결혼(F-6) 후 배우자 사망 시 처리 절차, 보험금, 재산 상속
외국인(동포) 국적 취득 종류 , 귀화
복수 국적자의 병역 의무(영주권자F5, 시민권자F4, 유학생D2)
혼외자(미성년자) 출생신고 및 국적취득 절차(인지에 의한 국적취득)
보호일시해제 처리규정과 판례
난민신청절차와 유엔난민기구
첨단산업분야 비자(e7)신설, 고용허가제(E9) 완화 개편
2023년 출입국 취업비자 H-2 E-7-4 E-9 개정 사항
관악구행정사 외국인근로자 E-9 고용허가 신청
재외동포비자(F-4) 거소 신고 등록 연장 거소증
기술연수 비자 D-3 초청 제출서류
영주 귀화용 사회통합프로그램 종합평가 및 통합시민교육
2023년 2분기 추가 숙련기능인력 E74 점수제 정기선발
H2, E9 외국인 근로자 공장에서 고용하는 방법
F-2-99 F-2-7 F-2-R비자의 동반비자 F1 F3 F2
벤처기업 인증 종류와 필요서류, 수수료
2024년 예비창업패키지 예창패 꿀팁 정책자금 사업계획서
2024년 스마트상점 정부지원금 활용 스마트오더 키오스크 전자칠판 사이니지부터 서빙로봇 해썹 에어샤워까지 최대 70% 지원
2024 스마트상점 신청방법 신청사례 4월25일 6시까지
민간자격증 등록 신청 절차, 구비서류 , 수수료
민간자격증 금지분야 (금지사항), 반려사유
비영리 임의단체 설립과 특징 및 고유번호증
비영리법인 살펴보기 전에 법인 개념부터
집합건물 관리단 신청 및 분쟁 사례
[비영리법인] 정부조직법 및 정부산하 기관에 따른 부처별 소관업무
비영리임의단체 고유번호증
비영리민간단체
2023년 비영리민간단체 공익활동 지원사업 서울특별시
비영리민간단체 공익단체 기부금대상민간단체 지정
공익법인 구)지정기부금단체 지정추천 신청
비영리사단법인과 재단법인 차이점
비영리법인, 공익법인과 구분되는 유사단체
비영리임의단체 수익사업개시와 비영리사단법인 기부금영수증의 차이점
법인세법령상 과세대상이 되는 비영리법인의 수익사업 범위
관악구행정사 사회적 협동조합 설립
국가유공자 등록거부처분 등 취소청구
청소년 담배 판매 영업정지 구제 행정 심판 판례
[학교폭력] [행정심판] - 학교폭력위원회와 선도위원회 차이점, 구별점 , 최근 재결동향
[행정심판] 음주운전 구제 수치 상승기, 증빙자료 컨설팅
행정심판 미성년자 주류제공 혐의 없음 양형자료
즉석판매제조가공업 시설 확장(추가 매장)의 유권해석
1등급 의료기기 신고절차
직접 생산 확인 증명서
[직접생산확인증명서] 중소기업 확인서 발급
외국인환자유치 의료기관 및 유치업자 등록
여행업 등록 대행과 지자체의 인센티브
게스트하우스 등록 대행과 관광진흥법 개정안 필독
제조시설 설치등록과 상담 전화
수입식품 등 수입판매업 영업 등록과 식약처 시행규칙 일부 개정
주류수입업 면허신청과 수입 주류 인기 순위
옥외영업 신고
집합건물관리단 신청 및 재미있는 관리단 팁
직접생산확인증명 동영상제작 절차
금전대부업 및 대부채권매입추심업 등록
근로자파견사업 허가와 불법파견노동자 판례
농어촌민박사업자 신고와 법제처의 법령 해석
직접생산확인증명서 예시 샘플
외국인환자 유치 위반 사례 및 보증보험요율 인하
공장등록과 제조시설 설치 승인의 차이 및 판례
물류창고업 등록 현황과 등록 절차
여행업 등록 절차 및 관광진흥법 위반 판례
직접생산확인증명 컴퓨터 서버 절차
국내외 유료직업소개사업 등록 및 수수료 르뽀
공장등록 절차 및 조세특례제한법 일부개정안
인.허가 총괄
외국인환자 유치 노하우 및 등록 절차
비영리민간단체 등록 및 절차
직접생산확인 컴퓨터서버 궁금증과 팁
국제물류주선업 등록 대행
대중문화예술기획업 등록 인허가의 모든 것
여행업등록 관광사업등록의 오해와 진실 서초구 행정사
[공지] 사당역 서초구 동작구 관악구 방배 재원행정사 위치
경제통상진흥원 희망리턴패키지 강사 되다 1탄
[공지] 전북 경제통상진흥원 희망리턴패키지 강사 되다 2탄
[공지] 중소기업 유통센타 평가위원으로서의 깊은 인사이트
[공지] 서울글로벌센타 전문행정사 자문위원으로 위촉
2024년 예비유니콘 특별보증 국민심사관 이유선 행정사의 성공적인 심사 이야기
2024년도 서울특별시 사회적경제지원센터 컨설턴트 이유선행정사
경기주택도시공사GH 기존주택전세임대 제안서 평가위원 이유선행정사의 성장이야기
4O0Z7K-U9REVJ-AHBANS-IIL60P